Skip to content

Vælg Skadedyrsgruppe

FUGLE

Duer

Vores service omfatter duepigge og  nedtagning af reder. Vi sørger for rengøring, desinficering og sikring af bl.a. altaner. Vi har også en professionel jæger tilknyttet. Certificeret duebekæmper.

I Danmark findes tre duearter, hvoraf kun to må bekæmpes:

  • Ringduen
  • Tyrkerduen

Hulduen er fredet.

Ringduen må reguleres i perioden 1. november til 31. januar.

Tyrkerduen må reguleres i perioden 1. november til 31. december.

Der er undtagelser for regulering af de to duearter, men dette kræver godkendelse. Desuden kræver regulering i byzone  særlig tilladelse.

Ekskrementer fra duer kan give skader på bygninger og biler pga. højt syreindhold.

Desuden kan ekskrementerne overføre sygdomme til mennesker, f.eks. papegøjesyge, salmonella og MRSA.

Måger

Måger, som generer i bymæssig bebyggelse, kan reguleres på forskellig vis afhængig af omstændighederne.

Vores service omfatter pigge, redefjerning samt sikring af f.eks. altaner.

 Efterfølgende kan udføres rengøring og desinficering. 

Vi har en også professionel jæger tilknyttet.

Det kræver særlig tilladelse at fjerne reder og regulere måger udenfor den tilladte jagttid.

Regulering må foretages fra 1. september til 31. januar på 3 mågearter.

Sølvmågen og Stormmågen giver flest problemer, da de også yngler i byerne.

Udover støj fra mågerne, giver de ofte miljømæssige og hygiejnemæssige problemer pga. deres ekskrementer og interesse for affald.

Krager og skader

Pigge, forhindringer, fælder og lign. anvendes.

Vi har professionel jæger tilknyttet.

Krager og skader må jages 1. september til 31. januar (kræver jagttegn).

Desuden må der reguleres udenfor dette tidsrum med særlig tilladelse 1. februar-15. april.

Kontakt en autoriseret skadedyrsbekæmper for at løse problemer med krager og skader.

I Danmark findes 2 udbredte kragearter: Sort- og Gråkrager.

Husskaden er meget udbredt og har hvid- og sort fjerdragt.

Undgå at røre unger fra krager og skader, selvom de kommer tæt på. De kan godt klare sig selv.

Krager og skader jager andre fugles æg og unger. Desuden kan de give væsentlige gener i byområder.

Råger og alliker

Forebyggende net er virkningsfulde overfor råger og alliker.

Råger og alliker er fredede fugle og derfor kræver det helt særlig tilladelse at regulere disse.

Der kan gives speciel tilladelse af Naturstyrelsen til regulering, hvis fuglene udgør en fare for mennesker eller sundhed, smitterisiko, skader på afgrøder o. lign.

Eksempelvis kan alliker bygge reder i skorstene, som kan tilstoppes og kulilteforgifte boligen.

Vi har stor erfaring med rådgivning og særtilladelser -  derfor anbefaler vi at benytte en autoriseret skadedyrsbekæmper.

Råger og alliker er fredede fugle og det kræver særlig tilladelse at regulere dem.

Rågen er en flokfugl og lever i en koloni.

Alliken er den mindste af kragefuglene og er også et flokdyr.

 

GNAVERE

Rotter

Det er lovpligtigt at anmelde rotter, så bekæmpelse hurtigt kan iværksættes.

Vi bekæmper rotter både under og over jorden.

Under jorden sikrer vi kloakker og adgangsveje, bl.a. med avancerede rottespærrer og kloakfælder.

Over jorden bekæmper vi rotter med giftfri fælder, bl.a. SMS-fælder som sikrer hurtig fjernelse af rotten.

Vi er også autoriserede til at udlægge rottegift samt bekæmpe rotter med en professionel jæger og rottehund.

Vi er autoriserede installatører af rottespærrer, så vi effektivt kan beskytte mod rotteangreb gennem kloakken.

Det er lovpligtigt at anmelde rotter.

Rotter udgør en alvorlig sundhedsrisiko, ikke kun i byområder med restauranter og affald, hvor rotter færdes åbenlyst.

Også på landet er rotter  en trussel mod mennesker og husdyr.

Årsagen er at rotter, samt deres urin og ekskrementer, kan smitte mennesker med dødelige sygdomme som pest og rottesyge (Leptospirose).

Rotter kan få adgang til boligen via afløb, kloakken og tilmed direkte via toilettet.

Hvis rotter derfor har været i berøring med mad eller andre materialer, som mennesker benytter, kan smitte også opstå.

Rotter lever  i kloaksystemet og er svære at bekæmpe her. Derfor skal tilgangsveje sikres og specielt skal man forebygge og bekæmpe rotter over jorden.

Kun autoriserede skadedyrsbekæmpere må bekæmpe rotter med specialmidler.

Mus

Mus indendørs bekæmpes ved hjælp af SMS-fælden, der hurtigt kan tømmes, når en mus er fanget.

Mus kan også bekæmpes med særlige giftmidler, hvis problemet er stort. Derfor anbefaler vi en autoriseret skadedyrsbekæmper, som sikkert og skånsomt kan bekæmpe mus.

Mus kan – ligesom rotter – sprede smittefarlige sygdomme, dog i langt mindre grad end rotter.

Truslen fra mus er oftere ødelæggelse af boligen og brandfare, da mus gnaver og ødelægger de fleste materialer.

Det er vigtigt at bekæmpe mus i boligen, da de kan gnave i ledninger og elektriske installationer, så brand kan opstå.

Mosegrise

Det er vanskeligt at fange mosegrise i fælder, men det er en mulighed.

En effektiv metode mod mosegrise er at bruge giftgas. Dette kræver dog en autoriseret skadedyrsbekæmper.

Muldvarpe kan bekæmpes med fælder eller gift, hvis de udgør et stort problem.

 

Mosegrise lever ligesom muldvarpen under jorden i tunnelsystemer. Mosegrisen kaldes også for en vandrotte, fordi den lever tæt på fugtige områder og vand.

Mosegrise og muldvarpe graver mange huller i haven samt græsplænen og mosegrisen er glad for at spise af køkkenhavens planter og grøntsager.

Husmår

Vi bekæmper husmåren med fælder, men har også en professionel jæger til rådighed.

Husmåren må kun jages fra 1. september til 31. januar.  Regulering efter særlige regler må også foretages.

Benyt en autoriseret skadedyrsbekæmper, som hurtigt kan rådgive om og løse problemet.

Husmåren foretrækker lofter og her kan den ødelægge isoleringen eller dampspærren. Derfor kan en husmår bl.a. give fugtproblemer.

Der kan også opstå lugtgener fra ekskrementer eller husmårens døde byttedyr.

INSEKTER

Væggelus

En autoriseret skadedyrsbekæmper som må udlægge og behandle med gift for at bekæmpe væggelus er nødvendig.

Giftbehandling  er yderst effektiv, men ofte er det nødvendigt at kombinere  med andre metoder som damp-, fryse- og varmebehandling.

Væggelus er blodsugere og kommer ud om natten for at angribe. Deres bid giver kløe og svie for de fleste mennesker og kan medføre allergiske reaktioner.

Om dagen gemmer de sig i sengen, madrassen, sprækker og hulrum. De er meget vanskelige at finde og bekæmpe uden en ekspert.

Det kræver en professionel skadedyrsbekæmper at fjerne dem.

Kakerlakker

Behandling med gift er yderst effektiv, men ofte er det nødvendigt at kombinere giftbehandling med alternative metoder som damp-, fryse- og varmebehandling.

Kakerlakker kan være smittebærere af farlige sygdomme og deres ekskrementer kan fremkalde allergiske reaktioner. Lugten kan også være yderst ubehagelig.

Kakerlakker formerer sig ekstremt hurtigt og angriber stort set alle typer fødevarer.

Derfor gælder det om at få fat i en erfaren skadedyrsbekæmper hurtigst muligt.

Fluer

Fluer kan bekæmpes med forskellige metoder.

Afhængig af miljø og omgivelser anvender vi bl.a. fluepapir, UV-lamper og evt. sprøjtning.

Det anbefales at benytte en autoriseret skadedyrsbekæmper.

Alle der kender til fluer ved, at mange fluer er stærkt generende.

Spyfluer lægger bl.a. æg i forskellige madvarer, f.eks. gammelt kød.

Spyfluer tiltrækkes af dødt kød, ekskrementer og lignende. Hvis de har været i kontakt med f.eks. ekskrementer kan de udgøre en alvorlig smittefare, hvis de herefter berører mad, som spises af mennesker.

 

 

Hvepse og bier

Vi fjerner hvepse og gedehamse med garanti.

Afhængig af omgivelser og miljø anvender vi bl.a. frysning og i vanskelige tilfælde sprøjtning.

Bier forsøger vi at flytte eller minimere bekæmpelse af, da de er nyttedyr.

Gedehamse og hvepse kan være yderst farlige, hvis deres bo trues af mennesker.

Hvepsestik kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Hvis man ikke ved, om man er allergisk overfor stik, anbefales det at kontakte en skadedyrsbekæmper som kan fjerne hvepsebo.

Bier er nyttedyr og producerer blandt andet honning og bestøver blomster. Bien er ved at være en truet art, og det anbefales derfor at flytte et bo, hvis det generer.

Humlebier bør også beskyttes, da de ligeledes er nyttedyr.

Biller

Behandling med limfælder og gift er yderst effektiv, men ofte er det nødvendigt at kombinere behandlingen med alternative metoder som damp-, fryse- og varmebehandling.

Der findes over 3.000 billearter i Danmark, men kun nogle få arter giver problemer i hjemmet.

Borebillen angriber al slags træværk - både taget, møbler og gulve.

Flæskeklannere spiser døde dyr og kan f.eks. angribe træ på loftet.

Husbuk angriber bl.a. nåletræ og det kan gå alvorligt ud over tagkonstruktioner.

Myrer

Vi tilrettelægger arbejdsmetoden ud fra myrens art, omgivelserne og miljø. Vi anvender bl.a sprøjtemiddel, udlægning af gel samt udvanding mv.

Det er ofte nødvendigt med et besøg for at fastslå problemets omfang og finde den rette løsning.

Der findes ca. 50 myrearter i Danmark, men ofte er det 5 arter, som giver problemer i boliger:

  • Sort havemyre
  • Faraomyren
  • Orangemyren
  • Gul jordmyre
  • Herkulesmyren

Havemyrerne kan f.eks. indlogere sig i huses isolering eller bo på terrassen under fliserne. Og så er der ikke langt til køkkenet.

De 4 andre arter giver problemer indenfor med fugtproblemer, angreb på træværk og svampeangreb.

Møl

Behandling med sprøjtemiddel er yderst effektivt, men ofte skal der benyttes varmebehandling eller evt. gasning.

Klædemøl angriber tekstiler, både tøj og møbler.

Melmøl og frømøl angriber primært fødevarer, nemlig mel, frø, nødder, havregryn mv.

Skægkræ

Skægkræ skal bekæmpes hurtigt og kan kræve mere end én behandling, fordi de formerer sig så hurtigt. Vi anbefaler 3 behandlinger og limfælde for at kunne bekæmpe effektivt.

Det anbefales på det kraftigste at kontakte en skadedyrsbekæmper hurtigst muligt, så snart skægkræ identificeres i hjemmet.

En række metoder kan anvendes mod sølvfisk, herunder giftmidler. Der er dog ofte andre måder at bekæmpe og forebygge sølvfisk på, som først undersøges af en professionel skadedyrsbekæmper.

Skægkræ er en relativt ny insektart i Danmark. Skægkræ kan lave større skader end sølvfisk, fordi de formerer sig hurtigt og går i alle slags fødevarer, som indeholder tørstoffer. Bla. mel og havregryn. Værre er, at de også angriber bøger, malerier, dokumenter, pap og andet papir.

I modsætning til sølvfisk spreder skægkræ sig hurtigt over hele boligen i tørre og mørke områder. De er ligesom sølvfisk aktive om natten, derfor er de svære at finde.

Skægkræ kan kravle lodret op ad en væg, det kan sølvfisk ikke. Desuden er de større end sølvfisk og er mørkebrune på bagkroppen. Det anbefales at bekæmpe dem, så snart de findes.

Sølvfisk foretrækker mørke, fugtige omgivelser og findes derfor oftes i badeværelset eller endda køkkenet.

Sølvfisk kan forårsage mindre skader i papir (dokumenter) og bøger samt visse tekstiler. Dvs. materialer med et vist cellulose-indhold.

Skadedyrsbekæmpelse

Alle typer skadedyr

MERE INFORMATION

Skadeservice

Vand- og brandskadeservice Skimmelsvamp

MERE INFORMATION

Rengøring

Professionel rengøring og desinfektion

MERE INFORMATION
Call Now Button